سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید نظر لی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم خاوازی – استادیار موسسه تحقیقات علوم آب و خاک
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی مهمترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم نظامهای کشاورزی و افزایش تولید آنها در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی میباشد. به منظور بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد و کود نیتروژن بر عملکرد وبرخی خصوصیات زراعی آفتابگردان رقم مستر آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزیدانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژن در سه سطح (صفر، ۸۰ و ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار) و باکتری محرک رشددر چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذور با ازتوباکتر، تلقیح بذور با آزوسپریلوم و تلقیح بذور با سودوموناس) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر تیمار باکتری بر روی عملکرد دانه، تعداد دانه پوک، قطر طبق و ارتفاع بوته در سطح ۱%معنیدار میباشد، و تیمار کود نیتروژن نیز تاثیر معنیداری بر روی عملکرد دانه، تعداد دانه پر، ارتفاع بوته و قطر طبق درسطح ۱%نشان داد. همچنین اثرات متقابل تیمارهای مورد مطالعه اثر معنیداری (سطح۱%روی عملکرد دانه، تعداد دانه پوک، قطر طبق و ارتفاع بوته نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش بنظر میرسد تلقیح بذر با باکتری ازتوباکتر در سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار تاثیر بیشتری بر روی عملکرد و برخی خصوصیات آفتابگردان نسبت به سایر تیمار ها دارد.