سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی نقش قارچهای میکوریز آربوسکولار بومی مناطق آلوده در گیاهپالایی خاکهای آلوده به Zn از گیاه فستوکا که انباشتگر روی میباشد استفاده گردید. آزمایش در شرایط گلخانهای به انجام رسید. گیاهان در سطوح مختلف روی با گونههای متفاوت قارچ میکوریز آربوسکولار مایه زنی شدند. بطور کلی نتایج نشان داد که در تیمارهای مایه زنی شده با گلوموس میباشد، در