سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهایهرز دانشگاه بیرجند،
سعید مودی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمود عالیچی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سوسک بذرخوار،Bruchidius fulvus عامل کنترل بیولوژیک علفهرز خارشتر (Alhagi camelorum) درمنطقهی بیرجند به شمار میرود. به منظور بررسی کارآیی سوسک بذرخوار B. fulvus برای کنترل بیولوژیک علفهرز خارشتر آزمایشات جداگانهای در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی (مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. نتایج نشان داد که در نمونهبرداری بهار (اواسط اردیبهشت ماه) و پائیز۴۸ درصد از بذور در نیامها به طور میانگین تخریب شدند. همچنین ±۱/ ۳۵ و ۰۴ ±۱/ (اواسط آبان ماه) به ترتیب ۱۵ ۵۰± ۱۵:۲۵ درجهی سانتیگراد روز:شب، رطوبت نسبی ۵ ± درصد جوانه زنی بذور در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۱درصد و دوره روشنایی:تاریکی ۱۲:۱۲ ساعت به ترتیب در شرایط بدون حشره (شاهد)، نمونهبرداری بهاره و نمونه برداری پائیزه به طور میانگین ،۶۵±۲/۸ ۳۳/۵±۲/۱۳۲۷±۲/۵۹ درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت این سوسک بذرخوار سبب کاهش معنیدار (p≤ ۰/۰۰۱) بذور خارشتر و میزان جوانهزنی (قوه نامیه) آنها در مقایسه با شاهد شده است. میانگین فعالیت پارازیتوئیدها در نمونه برداریهای بهاره و پائیزه به ترتیب ۱۲ و /۱±۰/۵۲۱۵/۱۶±۰/۴۲ درصد بود، که میتواند کارآیی کنترل بیولوژیک خارشتر توسط B. fulvus را کاهش دهد. این سوسک بذرخوار به خوبی توانسته تولید بذر گیاه خارشتر را که به عنوان یکی از علفهای هرز مهم منطقه خراسان جنوبی محسوب میشود کاهش دهد و لذا میتواند از گسترش بیشتر این علفهرز به سایر مناطق از طریق بذر جلوگیری کند.بنابراین استفاده از این عامل مفید در کنار سایر روشهای مدیریت علف هرز خارشتر توصیه میشود.