سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ادریس حسین زاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
محمدرضا سمرقندی – دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم به
محمدیوسف علیخانی – دکترای میکروبشناسی پزشکی، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
قدرت الله روشنایی – دکترای آمار زیستی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدا

چکیده:

به موازات توسعه سریع زندگی بشری، کنترل اثرات مضر میکروارگانیسمها هم امری غیر قابل اجتناب میباشد. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید روی در مقابل سویههای میکروبی میباشد.مواد و روشهای تحقیق: این مطالعه به صورت تجربی و با استفاده از باکتریهای گرم منفی وگرم مثبت انجام شد. ویژگیهای نانوذره با استفاده ازXRD میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتقالی تعیین شد. حساسیت باکتریها نسبت به نانو ذرات با استفاده از روش انتشاردیسک و حداقل غلظت ممانعت کننده رشد تعیین گردید. مطالعات زمان مرگ با تعداد اولیه باکتریها معادلCFU/ml108 انجام شد. pHنقطه صفر بار الکتریکیpHZPC)نانوذرات با استفاده از روش تعادل بدست آمد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.16 مدیریت شده و با استفاده از آزمونهای آماری پیرسون ANOVAو آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنیداری در تمامی آزمونها ۰/۰۵درنظر گرفته شد. این مطالعه نشان داد که نانوذره اکسیدروی اثر ضد باکتریایی داشته و می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای حذف باکتریهای گرم مثبت و منفی بویژه باکتریهای عامل عفونتهای بیمارستانی استفاده گردد