سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر جوانبخت – کارشناس مکانیک

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تهویه یکی ازفضاهای مهم موجود درصنایع دریایی موتورخانهشناورهابراساس تکنیک تعقیب ذرات گاز مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد از انجایی که اجزا اصلی زنجیره تولید و انتقال توان درون موتورخانه شناور قرارمیگیرند کارایی سامانه های این فضا از جمله سامانه تهویه موتورخانه بسیار حائز اهمیت می باشد کارایی سامانه تهویه و مقدارقابل توجهی به مسیر جریان هوا بین منابع تولید حرارت و الایندگی وابسته است که دراین مقاله تحلیل و بررسی مسیرهای جریان هوا و پارامترهای موثربرآن با استفاده ازتکنیک تعقیب ذرات گاز انجاممیشود اساس تکنیک تعقیب ذرات برپایه دیدگاه لاگرانژی می باشد یعنی ذرات هوا را تعقیب کرده و پارامترهای موثر برآن تحت بررسی و تحلیل قرارمیگیرد. طرح موردنظر شبیه سازی شده و درتحلیل عددی از نرم افزار ANSYS-CFX جهت دستیابی به مسیرهایه جریان هوا درموتورخانه شناور استفاده میشود.