سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدحسین انصاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدباقر خورشیدی بنام – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روح اله امینی – استادیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی کارآیی تلقیح بذر چهار رقم نخود با مزوریزوبیوم و همچنین کاربرد دو باکتری غیر همزیست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ساا ۳۱۹۰ در مزرعه ای پیرامونشهرستا بیلهسوار به اجرا در آمد. کرتهای فرعی شامل تلقیح بذر نخود با باکتری ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و بدو تلقیح )شاهد( و کرتهای اصلی شامل چهار رقم نخود فلیپ، محلی، هاشم و ICL بود. قبل از تلقیح بذرها با باکتریهای غیر همزیسات همگی باباکتری همزیست مزوریزوبیوم تلقیح شدند. بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنیداری بین باکتریها و ارقام از نظر صفات اندازهگیری شده به استثنای تعداد دانه در نیام تفاوت معنیداری وجود داشت. در هر چهار رقم باکتریهای تحریک کننده رشاد گیاه از نظر تعداد دانه در بو ته، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، میازا لکتاین و پاروت ین نسابت باه تیماار شاهد از برتریبرخوردار بودند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار رقم ICL و باکتری ازتوباکتر ) ۳۱۰۱ کیلوگرم در هکتار( بود. در رقا هاشا و فلیپ بیشترین عملکرد دانه از باکتری آزوسپیریلوم و در رقم محلی از باکتری ازتوباکتر به دست آمد.