سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نگار بی غم – دانشجویان کارشناسی ارشد
ربابه جوهری –
رقیه بخشایش –

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است ازکارافرینی و کسب و کارهای اینترنتی اهداف این مقاله درچهاربخش ذیل عبارتندازبخش اول شامل مفهوم شناسی و ارایه تعریف جامع ترنت و ضرورت این مدیران کارافرین و کارافرین و ذکرشاخصهای کارافرینی و ارتباط آن با فرهنگ بخش دو م شامل اشنایی با چ ارچوب و ویژگیهای کارافرینی سازمانی و بررسی ضرورت ها وموانع کارافرینی درسازمان های غیردولتی بخش سوم شامل بررسی شاخصهای فضای کسب و کارو مروری برنیازهای مالی اولیه کارافرینان و نقش دولت درفضای کسب و کار دربخش چهارم کسب و کارهای اینترنتی و قوانین مربوطه به همراه مدلهای کسب و کاردرمحیط اینل ها مورد بحث واقع شد هاست مطالب ذکر شده نتیجه بررسی و مطالعه کتب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده و تجربیات چندساله درحوزه ی کسب و کارهای مختلف می باشد لذا نتیجه بررسی درپایان نوشتار با ذکر دلایل عدم رشد و موفقیت کارافرینان و ارایه یک راهکارهایی درجهت توسعه کارافرینی و گسترش اشتغال درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران به پایان رسیده است.