سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران اهواز
بلال زارعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا شجاعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

کارآفرینی نیروی اصلی توسعه اقتصادی به حساب می آید، که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد تولیدات و خدمات را به وجود می آورد. گردشگری یکی از بخش های اقتصادی است که به درجه بالای از مشارکت فعالیت های کارآفرینانه نیاز دارد. پاسخ گویی به تقاضای روز افزون و نیاز های مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصولات توریستی است . این مسئله فرصت های بیشتری را برای گردشگری پایدار فراهم می کند. این مقاله بر نقش کارآفرینی در توسعه گردشگری پایدار و همچنین بر شناسایی راه های توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری تاکید کرده است. روش کار به صورت توصیفی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است و سئوال اساسی در اینتوسعه گردشگری پایدار عبارت است از «؟ چگونه کارآفرینی، توسعه گردشگری پایدار را تحریک و گسترش می دهد » مقاله این است کهمدیریت تمامی منابع به صورتی که به توان ضمن حفظ میراث فرهنگی، فرآیندهای اکولوژیکی، تنوع زیستی و سیستم های حیات بخش، » منطقه مال آقا از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان می باشد به عنوان یک .« نیازهای اقتصادی، اجتماعی و هنری را برآورده کردمقصد جدید گردشگری در چند سال اخیر در استان خوزستان مطرح شده است. این منطقه که ویژگی بارز طبیعی و فرهنگی زیادی داردو همچنین دراین منطقه یکی از نواحی خوب کشاورزی و دامداری در شهرستان باغملک و استان خوزستان است که می تواند پتانسیلی مناسبی برای توسعه کارآفرینی روستای باشد. اما هنوز فرهنگ و جو کارآفرینی در منطقه ضعیف می باشد. این مسئله ناشی از فشارهای اجتماعی است که مشخصه بارز جامعه روستایی است مقاله حاضر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هایSWOT از توسعه کارآفرینی گردشگری منطقه مال آقای باغملک و خلاصه ای از وضعیت کارآفرینی رایج منطقه را نشان می دهد