سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شهرکی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

تعاون و کارآفرینی دو عنصر مهم و پویا در زمینه حیات بشری است و با تلفیق آنها میتوان به پیشرفتهای روزافزونی نایل آمد. در ارتباط با کارآفرینی وتعاون تحقیقات متفاوت و گوناگونی انجام شده است. اما آن چه ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که آیا تعاونیهای منابع طبیعی به ویژه تعاونی-های مرتعداری نقش کارآفرینی خود را به درستی ایفا کردهاند یا خیر؟ با توجه به جایگاه عظیم بخش تعاون در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سراسر کشور، به نظر میرسد تعاونیهای مرتعداری هنوز نتوانستهاند نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در بین اعضاء (بهرهبرداران)ایفا نمایند. در ابتدای بحث به اهمیت کارآفرینی، تشریح مفاهیم واژههای کارآفرین و کارآفرینی، انواع کارآفرینی، به صورت مختصر پرداخته شده است. در ادامهکارآفرینی تعاونیها به خصوص کارآفرینی تعاونیهای مرتعداری را مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت در پایان مقاله، پیشنهادات و راهکارهای عملی به منظور بهبود و توسعه کارآفرینی شرکتهای تعاونی مرتعداری ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.