سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

صدیقه تقی زاده – کارشناسارشد کارآفرینی

چکیده:

خلاءها و چالشهای موجود در تحقیقات کارآفرینانه در خصوص تبیین رفتار کارآفرینی، به ویژه در ارتباط با تحلیل فرآیندهای شناختی تصمیمگیری و کشف و ارزیابی فرصتها، پژوهشها و مطالعات متعددی را به همراه داشته است. اینکه رفتار فرد به شدت تحت تاثیر عوامل روانشناختی و عصبشناختی قرار دارد، ضرورت توجه به سطح عصبشناختی رفتار کارآفرینان را نشان میدهد. بر این اساسهدف این مقاله بررسی امکان مطالعه در حوزه کارآفرینی با استفاده از روشهای عصبشناسی است. رویکرد انتخابی نویسنده، رویکردی میانرشتهای است که کارآفرینی را رشتهای در ارتباط با علوم زیستی و عصبشناسی تعریف کردهاست. لذا در این مقاله ضمن تبیین مفهوم کارآفرینی و مضامین رفتار کارآفرینانه و نیز تعریف مفهوم عصبشناسی، به این سوال پاسخ داده میشود که آیا باید به ارتباط این دو با یکدیگر باور داشت یا به بیگانگی آنها و در نهایت به روزنههای ممکن برای ورود متدولوژیهای عصبشناسی به دانش کارآفرینی اشاره خواهد شد