سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین خالقی – مربی بخش مدیریت،دانشگاه پیام نور
ناصر برخوردار – مربی بخش مدیریت،دانشگاه پیام نور

چکیده:

کارشناسان کارآفرینی را فرایند شکارفرصت ها بدون درنظر گرفتن منابع موجود دراختیار تعریف می نمایند از این رو کارافرینی سازمانی را به مفهومتعهد شرکت به ایجاد و معرفی فرایندهای کاری نوین و محصولات جدید بیان می نمایند اشتراک دانش بین اعضای سازمان بعنوان یک ابزاری جهت انتقال فنون و تجربیات ک اری مهارتهای کارکنان به یکدیگر و تضمین انشتاربهترین روشهای کاری درداخل سازمان منجر به قرارگرفتن ایده ها و فرصت های جدید انجام کاری درمعرض افکارمختلف و تبادل بین آن ها می گردد و بدین ترتیب بسترشکارفرصت ها و ایجاد محصولات و خدمات جدید تسهیل میگردد این پژوهش بدنبال شناسایی روشهای ایجادرفتار تسهیم دانش بعنوان مولد فضای کارافرینی درمحیطهای سازمانی می باشد دراین راستا با استفاده از ادبیات موضوعی پیامدهای فراگیرشدن این رفتار درکارکنان شامل پیشرفت افراد درکار خود و انگیزاننده تر شدن شغل بیان شده است