سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پرویز کدخدایی – مدرس کامپیوتر

چکیده:

توسعه پایدار جوامع و به تبع آن توسعه منابع انسانی وابسته به آن است کهدولت ها به عنوان قدرتمندترین عامل اقتصادی و اجتماعی بتوانند ضمن بسترسازی مناسب و ایجادفضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی از توان کل جمعیت فعال اقتصادی اعم از زن و مرد بهره جسته و آن توان را اثربخش نمایند اصل ۲۸واصل ۴۳ بند ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت میداند قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سالهای ۷۲ – ۶۸ و ۷۷ – ۷۳و۷۷-۷۳ طی بند ۷-۱-۶ توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید برخوداشتغالی و تولیدات خانگی بخش غیرمزدبگیری اشتغال ازجمله سیاست های ایجاد اشتغال قلمداد گردیده است روش تحقیق این مقاله با توجه به شاخصهای کارافرینی زنان دردنیا و مقایسه ایران با بعضی کشورهای دنیا انجامگرفته است یافته ها نشان داد مونع زنان کارافرین ایران فرهنگی و اجتماعی بوده و موانع قانونی خیلی کمتر بوده که درکشورهای دیگر این موانع کمتر بوده و ابعث رشد کارافرینی شده است.