سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قلعه ای – استادیار دانشگاه ارومیه
فاطمه پورحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمد نودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی کارافرینی بهعنوان یکی ازراهبردهیا توسعه اقتصادی می باشد و این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است کارافرینی پایه های شکل گیری اقتصادنوین می باشد به دلیل نقش و جایگاه ویژه ی کارافرینان درروند توسعه و رشد اقتصادی بسیاری ازدولت ها درکشورهای توسعه یافته درحال توسعه تلاش می کنند باحداکثر امکانات و بهره برداری ازدستاوردهای تحقیقاتی تعداد هرچه بیشتر ازی افراد جامعه را که دارای ویژگیها کارافرینی هستند به اموزش درجهت کارافرینی و فعالیت های کارافرینانه تشویق و هدایت کنند کارفرینان پیشگامان حقیقی تغییر دراقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب میشوند کارافرینی به ریسک پذیری نوآوری و کنش کارافرینانه نیاز دارد.