سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حلاج یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
حکیمه نیکی اسفهلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
جواد خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده:

از زمان طرح و گسترش اندیشههای علمگرایانه صرف و اثباتگرایانه که عرصه را بر علوم انسانی تنگ نموده است، زمان زیادی میگذرد ولی این جدال به صورتی پنهان همچنان در جریان است. در کشور ما خصوصاً با رشد فناوری و پیشرفت صنعتی، این ذهنیت در اذهان برخی ریشه دواند که علوم انسانی مکانی برای طرح و ضرورتی برای پرداختن ندارد. این تفکر، یک تفکر غالب نیست ولی از لطمات آن نمیتوان غافل بود. این ذهنیت در مورد عدم امکان کارآفرینی در زمینه رشتههای علوم انسانی نیز تاثیر گذاشته است و تاکنون اکثر کارآفرینیهایی که در کشورمان انجام شده است، در زمینههای فنی و مهندسی و پزشکی بوده است. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا اصولاً امکان کارآفرینی در زمینه رشتههای علوم انسانی وجود دارد یا خیر؟ ضمن اثبات این موضوع در نهایت ایدههای جدیدی برای کارآفرینی در رشتههای علوم انسانی ارائه شده است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و دادهها با استفاده ازمنابع کتابخانهای و پایگاههای تحقیقاتی الکترونیکی و تجربیات نگارندگان گردآوریشده است.