سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید خدامرادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد
سیده حمزه چراغچی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله درصدد توسعه نظریه کارآفرینی درون سازمانی و تبیین ابعاد آن میباشد. کارآفرینی درون سازمانی به معنای مقاصد رفتاری که عملیاتی شده است و رفتارهایی که به صورت انحراف از رویههای مرسوم انجام کسب و کار در سازمانهای موجود میباشد، تعریف شده است. در دو دهه گذشته، پژوهشهای انجام شده در زمینه کارآفرینی درون سازمانی بر روی موضوع کسب و کارهای جدید در سازمانهای موجود و اغلب شرکتها متمرکز میشد. در این مقاله ابعاد و مشخصههای کارآفرینی درون سازمانی با اشاره به تحقیقات انجام شده به طور واضحی توضیح داده شده است.پژوهش در زمینه کارآفرینی درون سازمانی در سه حوزه اصلی رشد یافته است: تمرکز بر روی فرد کارآفرین، تمرکز بر شکلگیری کسب و کارهای جدید سازمانی و تمرکز بر سازمان کارآفرین. سهم اصلی کارآفرینی درون سازمانی، بالا بردن آگاهی و درک در مورد نقش کارآفرینی در سازمانهای موجود به منظور پویاسازی و عملکرد آندسته از سازمانها، ارتقای سطح شناخت کارآفرینان موفق و کسب و کارهای جدید سازمانی، و همچنین بالا بردن میزان درک راجع به سازمانهای کارآفرین میباشد.