سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشته میری کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
روح اله رضائی – استادیار، دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف نوشتار حاضر که مقالهای علمی- مروری و مبتنی بر مرور گسترده ادبیات نظری در حیطه موضوع مورد مطالعه می- باشد، بررسی مفهوم دانشگاه کارآفرین، مدلهای مرتبط با آن و راهکارهای ایجاد و توسعه دانشگاههای کارآفرین می- باشد. بر این اساس مشخص شد که تحولات اجتماعی، اقتصادی محیطی و نیز تحولات درونی دانشگاه ها در دهه های اخیر در پیدایش دانشگاه کارآفرین موثر بوده اند و دانشگاه کارآفرین به مفهوم داشتن کنش کارآفرینانه در راهبردها، ساختارها و عملکردهای دانشگاه است که عملاً منجر به ایجاد ظرفیتهای داخلی در آن برای انتقال فناوری و تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی محلی و ملی میگردد. دانشگاهها در مسیر تحول به دانشگاه کارآفرین، لازم است در ابعاد ساختاری، مدیریتی، فرهنگی حاکم بر دانشگاهها و نیز زیرساختهای مورد نیاز، تحولات مورد نیاز را ایجاد نموده و با توجه به شرایط بومی خود زمینه برای ایفای کارکردهای جدیدتر در چارچوب دانشگاه کارآفرین فراهم سازند