سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری –
بهناز امیری –
امین کوزه گر –

چکیده:

کارآفرینی به عنوان پدیدهای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است. در جهان رقابتی امروز،سازمانها، دانشگاهها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهرهگیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند. به دلیل تحولات سریع اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در چند دههی اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای داناییمحور و تولید ثروت از راه دانش، احتیاج به یک بسترسازی مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس میشود. پرداختن به مقولهی کارآفرینی و تربیت و آموزش دانشآموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یک کسب وکار مناسب باشند، از وظایف اصلی هر دانشگاه محسوب می شود. بنابراین در این مقاله به منظور بررسی کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین ابتدا تعاریفی از کارآفرینی، کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین ارائه خواهد شد. سپس مباحثی از ضرورت کارآفرینی و آموزش آن ارائه میگردد و نتیجهگیری از تحقیق حاضر انجام خواهد شد