سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی خزایی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
هادی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدصادق دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتکارافرینی
امیرحسین کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی

چکیده:

درفضای نوین اقتصادجهانی دستیابی به مزیت رقابتی پایداردرگرو ایجاد ظرفیت و توانایی سازمان درتوسعه و استفاده صحیح ازمنابع سازمان به ویژه منابع دانش محور است با توجه به رشد چشمگیر نیازبازارهای جهانی به استفاده ازخدمات این دست سازمان ها تحلیل فرصت ها و تهدیدات و همچنین تدوین استراتژی های رقابتی برای سازمان های دانش محور با تاکید برمدیریت دانش ضرورت می یابدمدیریت استراتژیک به مجموعه ای از تصمیمات گرفته شده توسط مدیریت گفته می شود که جهت تعیین اهداف بلندمدت سازمان و ابزاری برای دستیابی به این اهداف است هنگامی که ماموریت سازمان مشخص می شود استراتژیها برای دنبال کردن آن ماموریت توسعه می یابند کارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکیبی ازمفاهمی کارافرینی و مدیریت استراتژیک می باشد که دردهه اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است تاکنون تحقیقات اندکی درحوزه کارافرینی استراتژیک به انجام رسیده است بنابراین انجام تحقیقات گسترده دراین زمینه ضروری به نظر می رسد نتتیجه مطالعات اخیردرحوزه کارافرینی نشانمیدهد که نداشتن دیدگاه استراتژیکی درفعالیت های کارافرینانه باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر سرمایه ای و معنوی به کارافرینان دربرخی فعالیت های کارافرینانه بالاخص فعالیت های کارافرینانه نوپا شده است.