سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یحیی توکلی – کارشناس ارشد مدیریت MBA،مدیر برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی استان سم
زین العابدین شیخ الاسلامی – کارشناس ارشد مدیریت MBA،کارشناس اداره مخابرات استان سمنان
امین باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات

چکیده:

درمقاله حاضر با هدف معرفی کارافرینی استراتژیک و نقش و اهمیت آن درخلق مزیت رقابتی و ثروت ضمن مروری استنادی اما مختصربر ادبیات موضوعی مربوط به کارافرینی استراتژیک و موضوعات مرتبط با آنها به چالشهای کارافرینی استراتژیک پرداخته و مدلی برای مدیریت اثربخش آنها ارایه میشود درمدل پیشنهادی برمبنای مطالعات صورت گرفته شش مولفه به عنوان چالشهای کارافرینی استراتژیک درنظر گرفته شده است این چالشها عبارتنداز: چالشهای برنامه ریزی فرهنگی ساختاری ارتباطی منابع انسانی و مدیریتی دراین تحقیق با تجزیه و تحلیل هریک ازاین چالشها راهکارهایی برای مدیریت اثربخش آنها ارایه میشود زیرا با مدیریت اثربخش آنهاست که می توان کارافرینی استراتژیک را بصورت هدفمند محق قنمود