سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور
سیمین شمس – مدرس دانشگاه آزاد
بهمن غلامی – مدرس دانشگاه پیام نور
ایوب گراوند – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

کارآفرینی ازجنبه های مختلف مورد توجه قرارگرفته است یکی ازاین جنبه ها بعدروانشناختی و ویژگیهای فردی کارافرینی میب اشد پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به کارآفرینی انجام شده است روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع توصیفی و پیمایشی و جامعهآماری فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان پلدختر می باشند که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی با حجم ۱۵۰نفر انتخاب و مورد مطالعهقرارگرفتند نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای مهارتهای کارافرینی انگیزه های درونی فارغ التحصیلان دانشگاهی برداشت ذهنی از جذاب بودن کارافرینی خودکارآمدی انتظار خلاقیت و هنجار اجتماعی با نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی به کارافرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین متغیر انگیزه بیرونی با نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی به کارافرینی رابطه معنی داری وجود ندارد و اینفرضیه تایید نمی گردد.