سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر عراقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی باقرزاده چهارجوئی – استادیار –عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار-عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

کشاورزی پایدار بر مبنای جایگزینهای غیرشیمیایی و بدون بروز اثرات نامطلوب زیست محیطی است. به کارگیری موادمحرک رشد گیاهی وکودهای آلی یکی از این جایگزین ها است.به همین منظور آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه وبا استفاده از کشت هیدروپونیک در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ برروی برخی صفات رشدی درگوجه فرنگی چری(گیلاسی) انجام شد.تیمارها شامل عصاره جلبک قهوه ای وعصاره ورمی کمپوست بود.غلظتهای ۰، ۲، ۴ و ۶ در هزار از هر کدام از این کودها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سطوح مختلف کود های مورد بررسی اثر معنی داری بر بیشتر پارامترهای مورد بررسی داشت.به طوریکه افزایش غلظت باعث افزایش ارتفاع بوته ،قطر ساقه ودیگر صفات کمی وکیفی گیاه گردید.براساس نتایج آزمایش بالاترین سطح مصرف در هردو تیمار نسبت به سایرسطوح به ویژه تیمارشاهد بیشترین اثرات مثبت رابر مولفه های رشدی گیاه داشتند.درمجموع می توان گفت که استفاده از هر دو کود میتواند،درجهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی وکاهش آلودگی محیط زیست نقش مثبتی را ایفاکند و به عنوان ماده ای با منبع طبیعی درکشاورزی پایدارمورد استفاده قرار بگیرد .