سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زکیه ضیائی موحد – مدرس مرکز آموزش شهید هاشمی نژادم شهد
هما سروش مهر – مدرس دانشگاه پیام نور همدان
مجتبی ضیائی مهر – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

ژاپن از جمله کشورهای موفق درمدیریت پسماند میباشد درچند دهه گذشته با افزایش جمعیت و رشد سریع اقتصادی این کشور با چالشهایی درزمینه محیط زیست مواجه گردید از آن زمان بود که تلاش و فعالیت دولت و ملت ژاپن درمدیریت پسماند دراین کشور سرعت بیشتری یافت تحقیق حاضر نگاهی است کلی به روند شکل گیری مدیریت پسماند درچند دهه گذشته درژاپن سیاست های بنیادین نقش گروه های مختلف و بررسی راه کارها و عوامل موثر درپیشرفت این کشور در کنترل الودگیهای زیست محیطی و تبدیل چالشها به فرصت ها دراین کشور از سوی دیگر ابتکارات و پیشنهادی ژاپن درعرصه بین الملل و همکاری با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای حوزه اقیانوس ارام و کشورهای در حال توسعه این کشور را درجایگاه ممتازی درمراودات برون مرزی درمقوله مدیریت پسماند قرار داده است کمکها و همکاری های ا ین کشوردرساماندهی مدیریت پسماند کشورهای مختلف و به مشارکت گذاشتن تجربه های مفید خود به خوبی نمایانگر این واقعیت می باشد که ژاپن به موازات پیشرفت های داخلی درمدیریت پسماند به موضوع محیط زیست جهانی نیز توجه ویژه داشته است.