سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه عطایی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

ژئوپارک در واقع میراث به جای مانده ی اشکال زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی در محیط طبیعی است که اهمیت زیبایی شناختی را با خود به همراه دارد، ودر آن کلیه میراث طبیعی و انسانی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته و براساسرتبه ظرفیت برد طبیعی آنها مشخص و سپس مورد استفاده قرار خواهند گرف . ت در این مقاله با استناد به روش مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی این چنین استنباط می شود که ژئوپارک گستره اى با مرز هاى کام لا آشکار ب همنظورتوسعه ی اقتصادی منطقه در آینده با ارزش زمین شناسی ،جاذبه هاى طبیعى تاریخى و فرهنگى می باشد. قشم بزرگترینجزیره ی خلیج فارس با داشتن پدیده هاى زمین شناختى کمیاب و مزیت های طبیعی و زیستی برجسته همراه بافرهنگ غنى به عنوان اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه شناخته شده اس . ت