سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی
اقدس کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئو مورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ژئو توریسم یکی از جدیدترین انواع برنامه ریزی ها و شاخه های گردشگری است که با مفاهیم جغرافیایی گره خورده است کلی نگری در این شاخه خاصنشات گرفته از ویژگی های جغرافیای آن است .امروزه ژئو توریسم به عنوان یکصنعت فعال در بسیاری از کشورهای پیشرفته شناخته شده و سهم بسزایی را در تولید ناخالصملی این کشورها به خود اختصاصداده است .بااینکه گسترش این صنعت می تواند نقش بارزی در توسعه پایدار هر منطقه ایفا نماید ولی متاسفانه در کشور ما تا به امروزچندان مورد توجه قرار نگرفته است ژئوتوریسم زیرمجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است. یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسلهای آینده هم همانطور باقی مانده و قابل استفاده باشد. ژئوتوریسم این امکان را برای محققان و بهرهبرداران به وجود آورده است که بتوانند محیط را بهتر و کیفیت بازدید را ارتقاء دهند به طوری که دخالت انسان در زمین منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازهای از طبیعت گردد در این تحقیق جایگاه این صنعت درشهرستان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته در این راستا به معرفی اجمالی جاذبه های زمین شناسی وازجمله رشته کوهها اشکال مورفولوژیک حاصل از کارست پرداخته شده است ودر نهایت باتوجه به گوناگونی وجذابیت ارزشمند میراث زمین شناسی ومعدنی می توان گفت که برنامه ریزی مناسب در جهت اطلاع رسانی و فرهنگسازی ،ایجاد تسهیلات رفاهی وحمل ونقل وتوجه هرچه بیشتر به امنیت منطقه خواهد توانست زمینه لازم برای رشدوتوسعه پایدار منطقه فراهم نماید هدف از این پژوهش شناسائی و ممییزی نمودن منطقه ،ارزیابی نقشنواحی توریستی در توسعه منطقه وارائه راهکارهای مناسب جهت بهره مندی بهینه و حداکثر سودآوری ا است .روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است سپس با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی،لایه های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه و طبقه بندی گردید. نقشه ژئو توریستی شهرستان تهیه گردیده است ونواحی مناسب برای توسعه توریست شناسائی وراهکارها مناسبجهت بهره برداری از آنها ارائه شده است