سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

امین نواختی مقدم – استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
محمدرضا کرمی فرد – کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده:

مشارکت سیاسی به فعالیت هایی گفته میشود که شهروندان برای تأثیرگذاری بر گزینش اعضای دولت و حکومت، یا برنامهها و فعالیتهای آن ها انجام میدهند، و انتخابات یکی از مهمترین اشکال آن است. نظر به اهمیت مشارکت سیاسی اقوام و اقلیت ها در عرصه های سیاسی،بویژه کنش های سیاسی مسالمت جویانه و قانونی و آثار سیاسی اقدامات مشارکت خواه در تأمین امنیت ملی و نقش آفرینی اثرگذار قومیت ها در ساختار سیاسی قدرت در کشور، ضرورت انجام پژوهشی تحلیلی و عمق نگر مورد تأکید بوده است. این مقاله در راستای پاسخگوئی به این نیاز، با توجه به ویژگی های جغرافیائی استان آذربایجان غربی، به ویژه مرزی بودن وهمجواری با کانون های گریز از مرکز فرا ملی و برخورداری از تنوع قومی با بهره گیری از روش توصیفی و تبیینی به بررسی موضوع مشارکت سیاسی درآذربایجان غربی باتاکید برقوم کرد اقدام نموده است. یک نظام سیاسی هر اندازه از میزان مشارکت سیاسی مردمی یا مشارکت عمومی بیشتری در اداره امور جامعه برخوردار باشد، به همان میزان از مشروعیت و حقانیت بیشتری بهره مند می گردد. بدین معنا که مردم با مشارکت عمومی در سرنوشت مشترک خود، خویشتن را با حکومت و سازمان اجرایی جامعه هماهنگ و در تعادل م یبینند و دستگاه حکومتی نیز در پیشبردامور، به اعمال خشونت و قوه قهریه و نیز رفتاری خشون تآمیز با مردم نیازی ندارد. این امر باعث م یشود که منابع قدرت ملی جامعه نیز، نه صرفا در جهت حفظ ثبات رژیم سیاسی بلکه در جهت تغییرات مطلوب و مبتنی بر مصالح عمومی مردم و اصلا ح و ساماندهی امور جامعه به کار رود. به علاوه، بهر همندی نظام سیاسی از میزان بالای مشارکت عمومی، عامل ثبات و تداوم بیشتر و نیز بقا و ماندگاری آننظام است . طی دهه گذشته یکی از مهم ترین عوامل بروز پدیده قهر کردها با صندوق های رای را می توان در بی اعتمادی متقابل میان کردها و حاکمیت دانست. اگر احساس عدم مشارکت در هموطنان کرد وجود داشته باشد، شکاف دولت – ملت را تعمیق خواهد کرد و ثبات مرزهای کشور نیز دستخوش بحران خواهد شد و البته طمع ورزانی چون تفکرات تجزیه طلبانه نیز م یتوانند لانه هایی را برای خودشان در این مناطق پیدا کنند. دراستان آذربایجان غربی دو قوم کرد و آذری وجود دارند که هریک پیوندهای زبانی و مذهبی با آنسوی مرزها نیز دارند. اینک پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب مشاهده می شود که شرکت اقوام استان در انتخابات مختلف دچار نوسان بوده است. نوسان مشارکت سیاسی اقوام موجود استان به ویژه قوم کرد با توجه به شکل گیری معادله قدرت درعراق به نفع کردها وهمچنین مرزی بودن استان، از مهمترین مسائلی است که نیازمند بررسی وکنکاش است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوالات هستیم: عوامل موثردر تغییرات میزان مشارکت سیاسی اقوام درآذربایجان غربی به ویژه قوم کرد کدامند؟و اینکه آیا تغییرات میزان مشارکت سیاسی قوم کرد علل درونی دارند یا مرزی بودن تاثیری در افزایش و یا کاهش مشارکت دارد؟