سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد محبی – عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
میلاد استواری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم

چکیده:

ژئوپارک در لغت پارک زمین شناسی و در معنا عبارت است از منطقه ای با وسعت کافی که مرزهای آن به وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین شناسی(میراث زمین شناسی) در محدوده آن قرار گرفته باشد. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون نقش موثری ایفا نماید. با توجه به تعریف رشد اقتصادی که عبارت است از افزایش ظرفیت های تولید و متعاقب آن افزایش میزان تولید در یک منطقه ، در این تحقیق به بررسی اثرات ژئوپارک قشم بر رشد اقتصادی مناطق همجوار پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمانهای منطقه آزاد قشم ، میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان هرمزگان ، قشم واداره ژئوپارک جهانی قشم ، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه توریسم به تعداد ۸۰ نفر می باشند که از این تعداد ۶۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه تدوین شده با نظر اساتید و مدیران سازمانهای محل تحقیق مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز از روش پیش آزمون – پس آزمون استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ ( . ۸۶ % ) در مرحله اول و مقدار آلفای کرونباخ ( ۸۸ %) در مرحله دوم نشان داد پرسشنامه تدوین شده از پایایی خوبی نیز برخوردار است. نرمال بودن توزیع داده های تحقیق نیز با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) مورد بررسی و تایید قرار گرفت.آزمون تی استیودنت (one sample t-test) جهت بررسی فرضیات تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها و نظرسنجی از افراد نمونه آماری نشان داد ژئوپارک قشم به ترتیب بر افزایش نیروی کار با میانگین ۲۰,۸۰ ، افزایش سرمایه گذاری با میانگین ۲۰,۵۵ افزایش اشتغال با میانگین ۲۰,۳۲ ، ، افزایش استاندارد های گردشگری با میانگین ۲۱,۰۸ ، افزایش صادرات با میانگین ۲۰ و پیشرفت فناوریهای تولید با میانگین ۱۹,۲۹ در مناطق همجوار تاثیر گذار خواهد بود، که این عوامل در حالت کلی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در مناطق همجوار خواهد گذاشت.