مقاله ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان هرمزگان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفوتوریسم
مقاله ژئومورفوسایت
مقاله روش های پرالونگ و پریرا
مقاله توان های گردشگری
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نگهبان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی هرآبادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئومورفوسایت ها از جمله مفاهیم جدید با ارزشهای علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند که بر شناخت مکانهای ویژه گردشگری تاکید می کنند، در این مقاله با استفاده از مقایسه دو روش ژئومورفوتوریستی پرالونگ و پریرا، قابلیت های گردشگری برخی ژئومورفوسایت های استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر دو روش ابعاد متنوعی از توانمندی های ژئومورفوسایت ها را مورد سنجش قرار می دهد. در روش پریرا عیار ژئومورفولوژیکی و مدیریتی، و در روش پرالونگ عیارگردشگری و بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق با مطالعات میدانی بر اساس هر دو روش، از میان سایت های چهارگانه، سواحل بالاآمده بالاترین امتیاز و گل فشان ها کمترین امتیاز را بدست آوردند. براین اساس هر دو روش دیدگاه جامعی در راستای برنامه ریزی توسعه گردشگری ارائه نمودند. زیرا علاوه بر خصوصیات طبیعی و انسانی، نحوه استفاده و پایداری اکوسیستم ها را مدنظر دارند.