سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه اشرف عسکری – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین شناسی
مصطفی قماشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

ناحیه اصفهان، افق گلاکونیتدار تنها در منطقه کلاه قاضی رخنمون دارد. این افق از نظر سنی به زمانهای آلبین پسین تاسنومانین نسبت داده شده است و از این نظر آن را تقریبا معادل سازند آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ در نظر گرفتهاند. براساس تجزیه ریزکاو الکترونی و مطالعات سنگ شناسی میزان پتاسیم در نمونههای گلاکونیت بین ۹ تا ۹/۴۲تغییر میکند که نشان می-دهد این کانی فوق بالغ است. همچنین اکثر گلاکونیتها از نوع A و به رنگ سبز تیره و دارای رسیدگی بسیار بالا میباشند. از آنجاییکه میزان اکسید پتاسیم در تمامی نمونههای گلاکونیت بیشتر از % ۷ است، محدودهی ترکیبی گلاکونیتهای منطقهی کلاه قاضی به سمت کانیهای میکادار نزدیک است. متوسط فرمول شیمیایی محاسبه شده با استفاده از نتایج ریز کاو الکترونی، برای گلاکونیتهای کلاه قاضی به صورت زیر میباشد K0.86 [Fe0.85 Mg0.45 Al0.87][Si3.82 Al0.18] O10(OH)2