سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال رسولی – دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش
منصور قربانی – عضو هئیت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهش

چکیده:

توده نفوذی میجان در شمال شرق جیرفت واقع شده است. این منطقه بخشی از باتولیت جبال بارز بوده وترکیب سن گشناسی آن شامل آلکالی گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزآلکالی سینیت و کوارتزمونزودیوریت است. سرشت ماگمایی این سن گها سا بآلکالن_کالکوآلکالن م یباشد. با توجه به قرارگیری این تود ه در انتهای جنوب شرقی زون ارومیه – دختر، ساب داکشن در منطقه را م یتوان حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر پوسته قار های ایران مرکزی برشمرد و همچنین م یتوان تشکیل و ژنز تود ه تأخیری مورد مطالعه را به این صورت در نظر گرفت که بر اثر ذوب بخشی گوه گوشت های با درجات متفاوت، ماگمای بازیکی تشکیل شده و به صورت توده عظیمی در زیر منطقه قرار گرفته است. ماگمای بازیک مزبور حرارت بالایی داشته و طی فاز کمپرسیونی بعدی به ترازهای بالاتر یعنی به درون بخش زیرین پوسته تحتانی صعود کرده وسبب افزایش حرارت در این بخش گردیده است. از بهم پیوستن اتاق کهای ماگمایی کوچک باتولیت عظیمی شکل گرفته و به بخش های بالای پوسته صعود کرده و در ترازهای بالاتر متبلور گردیده است. همچنین در این باتولیت عظیم، تفریق صورت گرفته و طیفی از سنگ های دیوریتی تا آلکالی گرانیتی را تشکیل داده است. این سن گهای تفریق یافته به صورت تود ههای نفوذی تأخیری دیده میشوند که یکی از آنها میجان است.