سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود- دکتری پترولوژی- دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا…. قاسمی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود- دکتری پترولوژی- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گرانیتوئیدی سفیدسنگ در ۴٠ کیلومتری جنوب بیارجمند توسط دستههای وسیعی از دایکهای میکروگابرویی قطع شده است. این دایکها توده گرانیتوئیدی بندهزار چاه به سن نئوپروتروزوئیک و توالی تخریبی – رسوبی (کنگلومرا، ماسهسنگ،شیل و سیلتستون) به سن تریاس بالایی – ژوراسیک زیرین را نیز قطع کردهاند. این دایکها در توالی آهکی – آهک ماسهای ژوراسیک بالایی دیده نمی شوند. بنابراین جایگاه زمانی زمینشناسی آنها در محدوده اواخر ژوراسیک زیرین تا ژوراسیک میانی میباشد. بر پایه نمودارهای ژئوشیمیایی، دایکهای مورد مطالعه دارای ماهیت آلکالن هستند. آنها غنی شدگی نسبی از LREE و LILE و تهی شدگی از HREE و HFSE نشان میدهند. با توجه به آنومالی مثبت U ،K ،Pb و آنومالی منفی Nb این سنگها متحمل آلایش پوستهای شدهاند. ماگمای سازنده دایکهای میکروگابرویی مزبور از ذوب بخشی ١٠ تا ٢۵ درصدی یک منبع اسپینل لرزولیتی واقع در اعماق کمتر از ٨٠ کیلومتر حاصل شدهاند. شواهد زمینشناسی منطقه نشان میدهد که دایک های مورد مطالعه در یک محیط کششی Pull apart ر بالای زون فرورانش لیتوسفر اقیانوس نئوتتیس به زیر ورقه قارهای ایران مرکزی تشکیل شدهاند.