سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه کوزه کولانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه ارومیه
عبدالناصر فضل نیا – دکتری پترولوژی از دانشگاه شهید باهنر کررمان

چکیده:

در منتهی الیه جنوبغرب سلماس، در منطقه آذربایجان غربی، مجموعه سنگهای مافیک در طی کواترنری گسترش وسیعی یافتهاند. این سنگها با طیف ترکیبی آلکالی لامپروفیر، لامپروفیرهای آلایشیافته و آندزی بازالت-بازالت و تراکی بازالت به صورت رخنمون ستونهای منشوری، بر روی رسوباتدشت سیلابی قدیمی قرار گرفتهاند و از نظر ساختاری در مرز زون سنندج- سیرجان و ارومیه- دخترواقع شدهاند.عمده کانیهای تشکیل دهنده آنها، کلینوپیروکسن (اوژیت و دیوپسید) و پلاژیوکلاز می- باشد. تمام این سنگها طبیعت آلکالن دارند. متوسط نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده به گوشته اولیه نشان میدهد که این سنگها غنی شدگی ازLREEها وLILها نسبت به HFSE ها و HREE ها دارند. آنومالی منفیTa و Nb در این نمودارها نشانگر ماگمای مافیک با منشأ گوشتهای مرتبط با فرورانش است. بررسی نسبتهای عناصر با ناسازگار مشابه (مانندLa/Sm و Sm/Yb نشان میدهد که ماگمای مافیک فوق در اثر ذوب بخشی متعادل ١ درصد یک گوشته اسپینل پریدوتیتی (اسپینل لرزولیتی) حاصل شده است. اتمام فرورانش اقیانوس نئوتتیس و فرآیند شکست در تیغه باقیماندهslab break off و ایجاد گسلهای امتداد لغز راستگرد عمیق در منطقه باعث شدند تا این سنگها در محیط تکتونیکی درون صفحهای قرار گیرند