سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، خوزستان، ایران

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال مزرعه عبدالله، شمال شرق اصفهان واقع شده است و این ناحیه بخشی از نوار آتشفشانی ارومیه – دختر می باشد. این پلوتون ها با سن احتمالی بعد از ائوسن – قبل از میوسن سنگ های آتشفشانی متعلق بهائوسن را قطع کرده اند. این پلوتونیسم شامل نفوذی های گابرویی و تونالیتی می باشد. نفوذی گابرویی مهمترین رخنمون از نظر وسعت در منطقه می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگ های پلوتونیکی در این منطقه در محدودهساب آلکالن با ماهیت کالکوآلکالن قرار گرفته اند. این نفوذی ها همگی دارای روند تقریب ا مشابه از نظر توزیع عناصرکمیاب و نادر خاکی می باشند، این تشابه می تواند نشانگر هم منشایی بودن آنها باشد. این نفوذی ها با غنی شدگی از عناصر با شعاع یونی بزرگLILE(همچونRb Ba, K, Ceو تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالاHFSE(همچونZr وY, Nbمشخص می شوند. الگوهایREESنرمالایز شده نسبت به کندریت نشانگر غنی شدگی متوسط تا زیاد ازLREESLa/Yb)N= 7.3-2.6(و الگوی نسبتا تفریق نیافته در توزیع عناصر Gd/Yb)N=5.6-5.1( HREES راعرضه می کنندEu.در گابروها آنومالی مثبت را از خود نشان می دهدکه نشانگر حضور فنوکریستال های پلاژیوکلاز می باشد اما در نمونه های اسیدی تر این مقدار منفی است که نشانگر خروج پلاژیوکلاز در خلال روند تفریق ماگمایی است. این نفوذی ها در یک جایگاه تکتونوماگمایی زون فرورانش تشکیل شده اند. ماگمای مادر تشکیل دهنده اینپلوتونیسم می تواند از ذوب بخشی بقایای پوسته اقیانوسی نئوتتیس و احتمالا در یک محیط تکتونیکی زیرراندگی فعال تشکیل شده باشد.این شرایط نشانگر تاثیر متقابل ماگمای مافیک حاصل از ذوب بخشی پوسته اقیانوس زیر رانده با پوسته زیرین و تشکیل چنین ماگماهایی در محیط های زیر رانده است.