سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسمعیل قرائتی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
سیدمحمود حسینی نژاد – دکتریچینه و فسیل شناسی
مصطفی یوسفی راد – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

سازندزیارت پالئوسن پسین – ائوسن میانی دربرش کلاته با ضخامت ۳۵۰متر ازتناوب سنگ آهک شیل و ماسه سنگ آهکی تشکیل شدهاست این سازند دربرش مورد مطالعه برروی سازند کنگلومرایی فجن قرارگرفته و رسوبات قرمز نئوژن با ناپیوستگی همشیب آن را پوشانده است هدف از انجام این پژوهش مطالعه ژئوشیمی عناصر اصلی شیلهای سازندزیارت واقع درجنوب شرقی البرز به منظور تفسیر منشا تکتونیک قدیمه و هوازدگی قدیمه است نسبت های Tio2/Al2o3 نیز بیانگر سنگ مادر گرانودیوریتی یا آذرین حدواسط برای این شیل ها است میزان Sio2 و نسبت های K2o/Na2o نمونه های شیلی بیانگر مشتق شدن آنها از یک ناحه کراتونی غیر پایدار یا همان حاشیه فعال است دردیاگرام A-K-CN همه شیلهای سازند زیارت درموازات خط K-CN قرارمیگیرد که بیانگر هوازدگی شیمیایی اندک درناحیه منشا است