سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسفی شریک آباد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین
سیدجابر آفتابی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، استاد گروه زمین شناسی
علیجان اسمعیل زاده – پژوهشگر محیط زیست امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
عصمت اسلامی – پژوهشگر ارشد تحقیقات آب و محیط زیست امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع م

چکیده:

در محدوده معدنی مس چهارگنبد تودههای نفوذی دیوریت پورفیری سبب دگرگونی مجاورتی ضعیفی شده اند و فعالیت محلولهای گرمابی باعث کانهزایی کالکوپیریت و مقادیر فرعی از اسفالریت و گالن شده است که درمحل تقاطع دو گسل، کانهزایی شدیدتر میباشد. در خاکهای طبیعی منطقه، افزودگی نسبت به متوسط عناصر در خاکهای جهانی، برای نقره ۱/۶۲ آرسنیک۲/۵ بیسموت ۱/۳۴ ، کبالت ۱/۸۷ مس ۳/۲۴ آهن ۱/۰۲ منگنز۱/۷۷ سرب ۱/۰۲ گوگرد ۳۰۸۹/۸۸ آنتیموان ۳/۸۲ تالیم ۱/۰۶ وانادیوم ۱/۰۵ وروی ۱/۱۸ میباشد. در خاکهای تشکیل شده روی گوسانهای منطقه، افزودگی نسبت به متوسط عناصر در خاکهای جهانی، برای نقره ۲/۹ آرسنیک ۵/۵ بیسموت ۷/۰۳ کبالت ۲/۷۵ مس ۱۴/۱۶ منگنز۵ مولیبدن ۲/۲۱ سرب ۱/۰۴ گوگرد ۴۰۳۹/۲۹ آنتیوان ۴/۳۵ تالیم ۱/۲۲ ووانادیوم ۱/۲۷ میباشد. در خاکهای تشکیل شده روی دگرسانیهای فیلیک، عناصر آرسنیک ۱/۰۷ مس ۷/۵ منگنز۲/۵۸ گوگرد۱۷۳۰۰ آنتیموان ۳/۰ وتالمی ۱/۷۱ برابر نسبت به مقادیر عناصر در خاکهای جهانی افزودگی نشان میدهند. در نمونههای خاک معدنکاری، افزودگی نسبت به متوسط عناصر در خاکهای جهانی، برای عناصر نقره ۳/۲ آرسنیک ۲/۸۶ بیسموت ۱۱/۲۵ کبالت ۱۰/۱۴ مس ۱۳۶/۹۱ آهن ۱/۷۵ مولیبدن ۲/۴۵ گوگرد ۴۰۸۵۱۴/۲۹ آنتیموان ۴/۰ سلنیم ۲/۹۴ میباشد. غنی شدگی عناصر نقره، آرسنیک، بیسموت، کبالت، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، گوگرد، آنتیموان و سلنیم در خاکهای معدن کاری ناشی از فعالیتهای کانسارسازی در منطقه وغنیشدگی عناصر نقره، آرسنیک، بیسموت، کبالت، مس، آهن، منگنز، سرب، گوگرد، آنتیموان و تالیم، وانادیوم و روی در خاکهای طبیعی منطقه ناشی از سنگ مادر آتشفشانی این خاکها و همچنین آلودگیهای انسانزادناشی از معدنکاری و کارخانه تغلیظ میباشد. در نمونههای خاک روی دگرسانی فیلیک تنها عناصر آرسنیک،آنتیموان، تالیم، منگنز، مس و گوگرد غنی شدگی نشان می دهند که حضور آرسنیک، آنتیموان و تالیم به دلیل انحلالپذیری کم در محیط اسیدی و وجود کانیهای سولفوسالتی میباشد. حضور مس و گوگرد می تواندناشی از تشکیل کانیهای سولفاتی مس و یا بقایای کانیهای سولفیدی باشد.