سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه قورچی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن کریم پور – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شمال شرق ایران واقع شده و از نظر ساختاری بخشی از پهنه ایران مرکزی محسوب میشود. تودههای نفوذی و ساب ولکانیک متعددی شامل مونزودیوریت پورفیری، کوارتز دیوریت پورفیری، کوارتز مونزودیوریت پورفیری، کوارتزمونزونیت پورفیری و هورنبلند کوارتز مونزودیوریت – پورفیری در منطقه رخنمون دارند. دگرسانیهای مهم شامل آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته، سیلیسی و پروپلیتیک در بخشهای مختلف این ناحیه است. بررسی کانیسازی و دگرسانی حاکی از کانی سازی اپیترمال سولفید بالا در منطقه هلاکاباد است. ژئوشیمی نمونههای رسوبات آبراههای و خرده سنگی حاکی از ناهنجاری برخی عناصر در زونهای کانی سازی است. مطالعات نشان میدهد زون سولفید بالا (پیریت-کالکوپیریت) نسبت به سایر زونهای دگرسانی-کانی سازی، غنیشدگی بیشتری از عناصر را شامل میشود. نمونههای زون دگرسانی آرژیلیک اکسیده شده مقادیر کمتری نسبت به نمونههای آرژیلیک دارند که نشان میدهد در اثر فرایندهای سطحی میزان این عناصر کاهش یافته است. منطقه هلاکاباد با کانسارهای مهم سولفیداسیون بالا مانند پابلو ویجو (جمهوری دومینیکن)، لپانتو (فیلیپین)، ال اندیو (شیلی)، فاماتینا (آرژانتین)، نانساتسو (ژاپن) و سولفیداسیون متوسط مانند فرسنیلو (مکزیک) مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نسبتی عناصر Cu/Au و Ag/Au گویای بهتری از مقایسه منطقه هلاکآباد با کانسارهای مطرح جهان است و نشان دهنده امید بخش بودن این ناحیه معدنی است.