سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسما نظری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشیدنژادعمران – عضوهیئت علمی زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محسن آروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده مورد مطالعه در شمال شرق زنجان و از نظر زمین شناسی در زون البرز آذربایجان و زیر پهنه طارم واقع شده است. این توده که ولکانیک های ائوسن را قطع می کند از لحاظ ترکیب سنگ شناسی متنوع بوده و از بخش های مونزودیوریتی، مونزونیتی، کوارتزمونزونیتی و مونزوگرانیتی ) سری مونزونیتی( تشکیل شده است. مطالعه پتروگرافی این توده نشان میدهد که مهمترین کانیهای این مجموعه شامل پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیم، کوارتز، بیوتیت وکلینوپیروکسن است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ماهیت اغلبسنگهای رخنمون یافته در توده شوشونیتی است و از نظر شاخص اشباع از آلومینیوم، سرشت متا آلومین نشان می دهند. با توجه به دیاگرام های هارکر به نظر می رسد که تفریق ماگمای مونزودیوریتی منجر به تشکیل مونزونیت و در نهایت موجب تفریق و تبلور مونزوگرانیت شده است.