سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

نشانه معدنی مس فرناب در فاصله ٣٠ کیلومتری جنوب باختری شهرستان خمین، بین شهرستان های گلپایگان و ازنا و در پهنه دگرگونی-نفوذی سنندج-سیرجان قرار دارد. قدیمی ترین سنگ های منطقه متشکل از شیس تهای خاکستری به سن تریاس دارای لایه بندی همراه با لایه های ماسه سنگی سبز است. واحدهای سنگی مذکور دارای روند کلی شمال باختر-جنوب خاور و شیب ۶٠ تا ٧٠ درجه به سمت شمال خاور داشته که در راستای این لایه ها، رگه -رگچه ها و عدس یهای کوارتز-سولفیدی کانه دار (مس-آهن-سرب و روی) رخداده است. بر مبنای مطالعات پتروگرافی، سنگ های نفوذی منطقه در محدود ه گرانیت، گرانودیوریت، دیوریت و گابرو متعلق به سری های ماگمایی ساب آلکالن تا کالک آلکالن و ماهیت متاآلومین قرار می گیرند. همچنین بر مبنای نمودارهای تمایز محیط های تکتونوماگمایی با استفاده از عناصر کمیاب، سن گ های منطقه دارای موقعیت زایشی گرانیت های همزمان با برخورد Syn Colg و قوس ولکانیکی VAG هستند. ترسیم نمودارهای شاخص خاستگاه ماگمایی، به طور هماهنگ با نرمالیز عناصر کمیاب، ویژگیهای گرانیتوئیدهای تیپ S را برای این مجموعه نشان میدهد.