سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه نجمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

ژئوتوریسم ۲ یکی ازانواع توریسم است که به تازگی مطرح شده و ازترکیب واژههای ژئو (زمین) و توریسم (جهانگردی) پدیدآمده است. این شاخه از توریسم نیازمند بهره گیری از علوم زمین به ویژه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، زمین شناسی، ژئوفیزیک و سایر رشته های علوم طبیعی می باشد. بلورها و گنبدهای نمکی ازجمله پدیده هایی است که موجبات جذب گردشگران و علاقه مندان علوم زمین را فراهم می کند. گنبدنمکی نمکدان ازجمله این رخنمون هاست که با داشتن جلوه های ویژه کارستی اشکال زیبایی را در طبیعت به نمایش میگذارد یکی از مهم ترین جلوه های آن غار نمکی نمکدان است که طولانی ترین غار نمکی دنیا معرفی شده است . دستهبندی پدیده های ژئوتوریستی گنبد نمکی نمکدان در تعیین رتبه آن برای گردشگری اهمیت بسیاری دارد. باتوجه به ارزش والای این اثرطبیعی تمام اشکال زیبایی که در این گنبد می تواند جاذب گردشگر باشد به روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرارگرفته و فهرستی از این آثار بههمراه ویژگی های هریک تهیه گردید و برای تعیین ارزش ژئوتوریستی آن از دسته بندی پدیده های زمین شناسی برای گردشگران، که توسط محمدحسین نبوی ( ۱۳۷۸ ) و علیرضا امری کاظمی ( ۱۳۸۵ ) و فیروز ناظری ( ۱۳۷۸ ) مطرح شده استفاده شد. نتایج حاصل به این صورت است که براساس معیارهای طبقه بندی نبوی اشکال کارستی گنبد از لحاظ دسته بندی پدیده در رده آثار بیهمتا از لحاظگیرایی، در رده آثار طبیعی چندگونگی قراردارد و در طبقه بندی امری کاظمی با تاکید بر نحوه تشکیل و ماهیت، در رده آثاری است کهبراثر دخالت فعالیت های تکتونیکی و عمل فرسایش کارستی به وجودآمده و در طبقه بندی ناظری، این گنبد از جمله آثار طبیعی است که در نزدیکی شهرهای بزرگ و تنها با فاصله چند کیلومتراز آنها ایجاد شده و از لحاظ مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی دارای اهمیت است.