سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
اعظم عبدل نیا – کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت سھامی آب منطقھ ای لرستان
برزو رحیم دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کبری ناصرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

لرستان سرزمین آبشارھای منحصربھ فرد بزرگ وکو֔چکی است֔ که در جا֔ی جا֔ی نقا ط دیدنی و سرسبز این استان بھشتی نایاب و کم نظیرساختھ اند.آبشار وارک در جنو ب شرقی شھرستان خرم آباد در دھستان کشور واقع گردیده است. از نظر֔ لیتول و֔ژی ای ن֔ منطق ھ֔ از آھک ھای نفوذ پذیری تشکیل شده و با توجھ بھ سازندھا و گسل ھا ی موجود در منطقھ با خط لرزه خیزی کمی مواجھ است . ھمچنین از نظر مورفولوژی ، ھمراه با زی ر֔ حو֔زه ھ ا֔ی سپید دشت، واسک، و…. دارای س اختمان و ژئومورفول و֔֔ژی یکسان است .طبیعت زیب ایی زمین شناسی منطقھ بھ ھم ر֔اه وف و֔ر گیاھ ا֔ن دارویی و جنگل֔ طبیعی درختان بلوط و چشمھ ھای گوارای موجود در منطقھ می تواند بھ عنوان یکی از مراک ز֔ ژئوتوریسم֔ کشو֔ر معرفی֔ شود.