سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شمس الدین دامنی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
ساسان باقری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اصغر مریدی فریمانی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کوه بیرک در بلوچستان به علت ویژگی های تکتونواستراتیگرافیکی مشخص و متفاوت از سرزمین های مجاور خود به عنوان یک منطقه مظنون در نظر گرفته می شود. مطالعه ساختارهای دگرشکلی در بخش شمالی این کوه می تواند به شناخت حوادث دگرشکلی منطقه و در نتیجه منشاء تکتونیکی آن کمک شایان توجه ای نماید. یکی از ساختار های شاخص قابل شناسایی در منطقه، چین خوردگی مجدد می باشد. این ساختارها در طبقه بندی رمزی در تیپ یک قرار گرفته و الگوی تداخلی گنبد و حوضه می سازند. این ساختارها در تداخل دو سیستم چین خوردگی هم مقیاس و هم الگو در منطقه بوجود آمده اند. بنابراین حداقل نشان دهنده دو سیستم چین خوردگی و رخداد دگرشکلی در منطقه می باشند. چین خوردگی نسل جوانتر دارای سطح محوری شمال غربی_جنوب شرقی بوده و نیروی ایجاد کننده آن دارای راستای شمال شرقی_جنوب غربی است. چین خوردگی نسل قدیمی بعد از بازسازی اثر چین خوردگی جوانتر سطح محوری شمال شرقی_جنوب غربی و راستای اعمال نیروی شمال غربی-جنوب شرقی را نشان می دهد. منشاء این نیرو ناشناس می باشد. این ساختارهای تداخلی در بیرک دارای شباهت فراوانی با چین خوردگی های تداخلی در ( منطقه سفیدابه واقع در شمال زون جوش خورده سیستان می باشند که توسط تیرول و همکاران ( ۱۹۸۳ بررسی شده اند. وی در مطالعه ی خود به یک نیروی شمالی_جنوبی با منشاء نامشخص اشاره می کند.