سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی هجر – کارشناسی ارشد زمین شناسی، شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیز
مجتبی تقی زاده مسن – کارشناسی ارشد زمین شناسی، شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیز
عباس سبط احمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیز
امین امینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیز

چکیده:

گروه دهرم سازندهای فراقان، دالان و آنگان را در بر گرفته است. از این میان سازند آنگان به سن تریاس زیرین از سنگ مخزن های مهم در جنوب ایران و خلیج فارس است. در این مقاله سازند آنگان در دو چاه A و B میدان پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر مبنای مطالعه ١٢٠ مقطع نازک شده، چهار گروه سنگی ، A ، B ،C ، D و ۱۲ یر رخساره شناسایی و نامگذاری گردیده است. گروه رخساره ای A خود شامل چهار زیر رخساره ۱A (مادستون- وآستون پلوئیدی)، A2 مادستون – وآستون دولومیتی A3 پکستون- وآستون و A4 (کستون- گرینستون دولومیتی جلبکی) می باشد. گروه رخساره ای B از سه زیر رخساره ۱B مادستون- وآستون دولومیتی پلوئیدی)، B2 پکستون- وآستون لامینه ای همراه با آشفتگی زیستی و B3 مادستون- وآستون پلوئیدی)، تشکیل شده است. گروه رخساره ای C از سه زیر رخساره C1 (گرنیتون اائیدی بیوآلستی دولومیتی)، ۲C (گرینستون- پکستون اائیدی پلوئیدی) و ۳C گرینستون پلوئیدی اائیدی دولومیتی) تشکیل شده است. گروه رخساره ای D نیز شامل دو زیر رخساره D1 گرینستون پلوئیدی اائیدی دولومیتی) و ۲D گرینستون پلوئیدی دولومیتی) می باشد. براساس مطالعات انجام شده رخساره های سنگی سازند آنگان در سه محیط پهنه جزر و مدی، لاگون و مجموعه پشته های ماسه ای آربناته، در یک پلاتفرم آربناته از نوع رمپ تشکیل شده اند. مطالعات چینه نگاری سکانسی سازند آنگان با توجه به ارتباط عمودی و جانبی رخساره های سنگی و مطالعه نگاره های چاه پیمائی از نوع گاما و سونیک صورت گرفت که منجر به شناسایی دو سکانس رسوبی گردید. سکانس رسوبی ١ شامل دسته رخساره های TST و HST است. مرز پائینی این سکانس از نوع Sb1 (مرز سکانسی نوع ١) است که نشان دهنده ناپیوستگی ما بین سازند دالان و کنگان که همان ناپیوستگی مهم پرمین- تریاس است می باشد. مرز بالائی این سکانس از نوع ۲Sb است که توسط رخساره های آهکی همراه با ندولهای انیدریتی مشخص می شود. سکانس رسوبی ٢ نیز از دسته رخساره های TST و HST تشکیل شده است. مرز پائین و بالای این سکانس هر دو از نوع ۲Sb (مرز سکانسی نوع ٢) می باشد. مرز پائینی و بالائی آن منطبق با رخساره های آهکی همراه با ندولهای انیدریتی است.