سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا سلیم پور – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران – آموزش و پرورش ناح
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران
رحیم شعلانیان – دانشگاه پیام نور، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران

چکیده:

نهشته های کربناته پالئوسن پسین در منطقه جنوب غرب اهر رخنمون قابل توجهی دارد که ضخامت واقعی طبقات آن حدود ۶٢ متر است. این نهشته ها بصورت دگرشیب بر روی کنگلومرای کرتاسه پیشین قرار گرفته و واحد شیلی پالئوسن پسین بصورت هم شیب آن را می پوشاند براساس مطالعات صحرایی و بررسی مقاطع نازک، این نهشته ها در قالب چهار سکانس پیشرونده نهشته شده اند. این سکانس ها شامل دسته رخساره های TST ،HST و سطح غرق شدگی mfs می باشد. سکانس I با زیر محیط اینترتایدال شروع شده و در نهایت به زیرمحیط جلوی ریف ختم می شود. سکانس II نیز به ترتیب مشتمل بر ریز رخساره های زیر محیط های جلوی ریف، لاگون، جلوی ریف و اینترتایدال می باشد. ریز رخساره های زیر محیط های جلوی ریف و لاگون سکانس III را تشکیل می دهد و در نهایت سکانس IV به ترتیب شامل ریز رخساره های زیر محیط های اینترتایدال، لاگون، دریای باز، جلوی ریف و دریای باز می شود. با توجه به این که مرز زیرین سکانس I از نوع ۱SB فرسایشی) بوده و مربوط به اثرات فاز کوهزایی لارامید و خروج حوضه رسوبی از آب می باشد، این سکانس از نوع اول تشخیص داده شد. سکانس های III ،II و IV چون دارای مرز زیرین SB2 غیر فرسایشی) هستند، از نوع دوم می باشد. سکانس های تعیین شده در این منطقه با الگوی پیشروی عمومی سطح آب دریاهای آزاد، در زمان پالئوسن پسین مطابقت دارد.