سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه پوراسمعیلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی در برش هوتک واقع درشمال غرب کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدین منظور رخساره ها و محیط رسوبگذاری این نهشته ها در دو برش شاهزاده محمد (گریک) و هوتک شناسایی شد. در توالی مذکور یک مجموعه رخساره ای آواری (T) شامل ۳ رخساره شیل، ماسه سنگ و میکروکنگلومرا معرف پهنه جزرو مد و چهار مجموعه رخسارهای کربناته A شامل ۴ رخساره دولومیت ماسه دار، دولومیت، دولومیت فسفاتی، مادستون دولومیتی شده معرف پهنه جزرو مد، B شامل ۴ رخساره وکستون- پکستون بیوکلستی، پکستون پلوئیدی دارای بیوکلست، گرینستون پلوئیدی دارای بیوکلست، برش ریزشی معرف محیط لاگون، C شامل ۴ رخساره باندستون استروماتوپوروئید، باندستون مرجانی دولومیتی شده، گرینستون اائیددار،گرینستون آنکوئیددار معرف محیط سد، D شامل ۳ رخساره پکستون گرینستون دارای براکیوپود و اکینودرم، گرینستون دارای اکینودرم و گرینستون دارای استراکد معرف محیط دریای باز شناسایی شد که در نهایت با تفسیر و بررسی دقیق رخساره ها و شواهد صحرایی و پتروگرافی موجود مدل رسوبی منطقه مورد مطالعه که یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ است ارائه گردید. و در خاتمه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بررسی رخساره های رسوبی، چینه نگاری سکانسی آنها تفسیر شد که منجر به تشخیص ۳ مرز سکانسی نوع دوم (SB2) و ۱ مرز سکانسی نوع اول (SB1) و تفکیک ۴ سکانس رسوبی رده سوم در نهشته های برش هوتک شد.