سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشد رسوب شناسی
زهرا گلی زفره ای – کارشناس ارشد رسوب شناسی

چکیده:

سازندلار یکی توالی کربناته با سن ژوراسیک بالایی – نئوکومین است که درحوضه رسوبی البرز نهشته شده است سازند لار در برش سطح الارضی در جنوب شرقی نردین مورد مطالعه قرارگرفته است در این برش سازند لار بصورت هم شیب برروی سازند کربناته دلیچای قرارگرفته است و بصورت ناپیوستگی فرسایشی در زیرسنگهای کرتاسه فوقانی قرارگرفته است تغییرات نسبی سطح آب دریا در حین تشکیل نهشته های سازند لار منجر به تشکیل ۲ سکانس رسوبی با مرزهای نوع اول و دوم گردیده است این سکانسها براساس آنالیز رخساره ها و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی گردید. مرز سکانس پایین در سکانس اول از نوع دوم بوده و مر زبالایی از نوع اول می باشد.