سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح افقه – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مرضیه رهبر ماه – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی
مدینه فرهادی – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی

چکیده:

در این تحقیق دو مقطع چینهشناسی از سازند ساچون انتخاب شده است که شامل مقطع باجگاه و دودج میباشد و ۲۸۱ متر از رسوبات سازند ساچون مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی ۲۸۰ مقطع میکروسکوپی، تعیین درصد و نوع عناصر آلوکم و ارتوکم آنها موجب شناسایی ۲ کمربند رخسارهای شده است که در پهنه جزر و مدی و لاگون نهشته شده اند، کمربند رخسارهای Aمربوط به پهنه جزر و مدی و کمربند رخسارهایB مربوط به محیط لاگونی است که ۷ رخساره کربناته و مارنی در سازند ساچون را معرفی مینماید. با توجه به دسته رخساره های معرفی شده، محیط تشکیل آنها و مشاهدات صحرایی مشخص شده که در هر ۲ برش مورد مطالعه، سکانسرسوبی شامل سکانس رسوبی نوع سوم بوده و مرز زیرین آنها با سازند تاربور به صورت ناپیوستهSB1 و مرززبرین آن با سازند جهرم به صورت تدریجیSB2 میباشد. در هر دو برش مورد مطالعه بیشترین پیشروی آب دریا مربوط به رخساره وکستون بایوکلاستی پلوئیددار میباشد.