سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسیح افقه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی
عباس یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق یک مقطع چینه شناسی از رسوبات سازند جهرم در منطقه شمال شیراز انتخاب گردید. این مقطع دارای ضخامت ۰۴۳ متر بوده که با استفاده از بررسی و مطالعه میکروسکوپی ۲۹۴ مقطع نازک سن پالئوسن بالایی تا میوسنبالایی را نشان می دهد. بطور کلی روزنبران شاخص این مجموعه عبارتند از: Polymorphinella sp. Cushmann and Hanzawa, Lacazina persica. Rahaghi,Globogerina senni Beckmann, Globrotalia archeomenardii Bolli, Globrotalia broedermanni Cushman and Bermodez, Globrotalia aragonensis Nuttall,Pseudolituonella reicheli Marie, Alveolina cucumiformis Hottinger, Halkyardia sp. Heron-Allen and Earland, Lokhartia sp. Davis, Somalinastefanii Silvestri, Dictyoconus cf. aegyptiensis Blanckenhorn, Coskinolina sp. Stache, Rhapydionina urensis Sirel, Orbitopsella sp. Munier-Chalmas, Nummulites fabianii Prever فسیل های نامبرده شده جهرم بودن سازند مورد مطالعه را محرض می نماید. در مطالعات انجام گرفته، سکانس رسوبی این مقطع مورد بررسی قرار گرفت و رخساره مربوط به هر سکانس تعیین شد.