سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی امین رسولی – گروه علوم زمین، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
یعقوب لاسمی – سازمان زمی نشناسی ایالت ایل ینوی، دانشگاه ایل ینوی، امریکا
شرمین ظاهری – گروه علوم زمین، دانشگاه کردستان و دبیر دبیرستا نهای سنندج، ایران

چکیده:

پیشروی دریای کامبرین میانی-اردویسین آغازین به ساختن توالی پیشرونده سازند میلا (بخ شهای ۱ تا ۳در کو ههای البرز انجامیده است. این توالی با ناپیوستگی همشیب در بین واحد کوارتزیت بالایی سازند لالون وبخش ۴ جای دارد. بخ شهای ۱ تا ۳ از سن گهای کربناته و آواری ساخته شده اند. این نهشت ه ها دربردارندهرخسار ههای وابسته به پهنه جزر و مدی تا دریای باز هستند. نهشت ههای یاد شده در حوضه گسترده رمپ درحاشیه واگرای شمال گندوانا ساخته شد هاند. این نهشت هها دربردارنده ۶ سکانس رده سوم وابسته به ساک ۲، به سن کامبرین میانی-کامبرین پسین پایینی، هستند. بودن سکانس های همسان در جاهای دیگر دنیا (برای نمونه ایران، عمان، چین و امریکای شمالی) بیانگر پدید آمدن آن ها ناشی از تغییرات جهانی سطح نسبی دریاها است.