سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه روزبهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آ
علی رضایی ورمزیار – کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

براساس مطالعات صورت گرفته ضخامت نهشته های کرتاسه پیشین در برش مورد مطالعه ۱۹۸/۴۵ متر بوده بخش عمده آن را سنگهای آهکهای اوربیتولین دار به سن بارمین – آلبین می سازد که با واسطه چندین متر نهشته های آواری قرمز رنگ معادل سازند سنگستان با ناپیوستگی زاویه دار برروی شیل و ماسه سنگهای تیره رنگ متعلق به گروه شمشک و با ناپیوستگی فرسایشی زیرسنگ آهکهای سنومانین پیشین قرار دارد و براساس مجموعه میکروفسیل های شناخته شده به سه واحد زیست چینه ای قابل تفکیک می باشد آثار رویداد زمین ساختی سیمرین میانی آقانباتی ۱۳۵۴ در بخش قاعده ای نهشته های کرتاسه در برش مورد مطالعه به خوبی نمایان است و آغاز پیشروی دریای کرتاسه نیز بارمین درنظر گرفته می شود.