سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش ستودگان – دبیر آموزش و پرورش ناحیه
مهناز پروانه نژاد شیرازی – استادیار دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – استادیار دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

در این تحقیق، چینهنگاری زیستی و محیط رسوبی سازند گچساران در جنوب غرب شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند گچساران در برش مورد مطالعه ۱۳۵۰ متر ضخامت شامل رسوبات تبخیری، ژیپس، انیدریت، مارن و آهک مارنی است که بصورت ناپیوسته و همشیب بر روی سازند آسماری و زیر سازند آغاجاری قرار گرفته است. در این مطالعه ۲۰ جنس و ۲۶ گونه فرامینیفر بنتیک شناسایی شد که بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آنها دو زون تجمعی شناسایی گردید . سن سازند گچساران در برش چینهشناسی مورد مطالعه بر اساس مجموعه فسیلی شناسایی شده، میوسن پیشین( بوردیگالین) تعیین گردیده است. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی و منابع قابل دسترس ۸ ریزرخساره مورد شناسایی قرار گرفت. این ریزرخسارهها در سه محیط رسوبی پهنه بالای جزر و مدی، پهنه جزر و مدی و لاگون نهشته شدهاند.