سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوش آفرین حقیقت – کارشناس چینه –فسیل سازمان زمین شناسی، مرکز شیراز
بهاء الدین حمدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

برش سیبستان در ٣ کیلومتری جنوب باختری روستای سیبستان (شمال باختر تهران ) قرار دارد . جهت تعیین مرز دقیق پرمین – تریاس از نهشته های بالایی سازند نسن و همچنین نهشته های پایینی سازند الیکا نمونه برداری انجام شد . در این برش سازند نس ن توسط طبقات آربناتی سازند الیکا به دیرینگی تریاس زیرین Grisbachian بصورت ناپیوسته هم شیب پوشیده م ی شود. بر اساس مطالعات فسیل شناسی بر روی برش موردمطالعه تعداد ۱۴ جنس و گونه و ۱ زیرگونه از کنودونت ها شناسایی گردید. همچنین مطابق با بیوزوناسیون جهانی کنودو نت ها, ٢ بیوزون آنودونتی که معرف سن گریسباخین جهت نهشته های سازند الیکا می باشد در این برش تشخیص داده شده است ۱- Isarcicella isarcica- Biozone 2- Pachycladina Symmetrica- P.oblique- Assemblage zone. افزون بر بیوزون های کنودونتی ١ بیوزون نیز بر اساس روزن بران در سازند نسن به دیرینگی میدین؟ جلفین تشخیص داده شده است. ۱- Paraglobivalvulina mira- Ichtyolaria Assemblage zone.